www.88bifa.com

中文/en

www.88bifa.com中国

www.88bifa.com中心

地址: 中国北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号www.88bifa.com中心
邮编: 100022
网址: http://www.reignwoodcenter.com
电话: (86) 10 85288528
销售电话: (86) 10 85288528

www.88bifa.com生态园

地址: 中国北京市昌平区南口镇www.88bifa.com生态园?
邮编: 102202
电话: (86) 10 89796868
销售电话: (86) 10 89796868

www.88bifa.com香港

www.88bifa.com国际投资(集团)有限公司
地址: 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场96层
电话: (852) 2396 1638
传真: (852) 2398 2863
邮箱: reignwood@on-nets.com

www.88bifa.com海外公司

www.88bifa.com新加坡

www.88bifa.com控股有限公司
地址: 新加坡安森路3号春叶大厦#22-01 邮编 079909
电话: (65) 6709 4770
传真: (65) 6709 4771
邮箱: singapore@reignwood.com

www.88bifa.com伦敦

www.88bifa.com英国投资有限公司
地址: 55 Mark Lane, 伦敦,邮编EC3R 7NE
网址:?https://www.reignwooduk.com

电话: +44(0)20 7488 0423

www.88bifa.com集团客户服务

www.88bifa.com电话中心 : (86) 10 8528 9052
www.88bifa.com庄园 : (86) 10 8979 6868
www.88bifa.com中心 : (86) 10 8528 8528
www.88bifa.com城市俱乐部: (86) 10 8528 8065
客服传真 : (86) 10 8528 8039